STATUT

STOWARZYSZENIA RODZINA PONARSKA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU


Rozdział I

Postanowienia ogólne. (nazwa stowarzyszenia, teren działania i siedziba stowarzyszenia)

§ 1

1.    Stowarzyszenie Rodzina Ponarska z siedzibą w Gdańsku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, założonym w celu kontynuowania działalności Gdańskiego Oddziału Środowiskowego „Rodzina Ponarska” stowarzyszenia „Straż Mogił Polskich na Wschodzie” z Wrocławia, które uległo rozwiązaniu.
2.    Stowarzyszenie Rodzina Ponarska z siedzibą w Gdańsku zrzesza rodziny, krewnych, powinowatych oraz przyjaciół Polaków zamordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach koło Wilna, a także osoby zainteresowane tragedią ponarską.

§ 2

Stowarzyszenie ma nazwę Rodzina Ponarska. W dalszej części statutu zwane jest  Stowarzyszeniem.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 (Dz. U.  2001 nr 79, poz. 855), oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Stowarzyszenie może działać w celu realizacji zadań statutowych poza granicami Kraju, zgodnie z umowami międzynarodowymi zawartymi przez Rząd Polski.

§ 5

1.    Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2.    O zmianie siedziby Stowarzyszenia w obrębie miasta Gdańska decyduje Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji tych celów.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
a)    upowszechnienie i utrwalenie pamięci o Polakach, którzy za walkę o wolność Ojczyzny ponieśli męczeńską śmierć w Ponarach,
b)    dążenie do ujawnienia prawdy o ludobójstwie w Ponarach,
c)    ustalenie wszystkich nazwisk i imion ofiar, które za walkę o wolność Ojczyzny poniosły  męczeńską śmierć w Ponarach,
d)    dbałość o zapewnienie opieki  przez odpowiednie Władze (w kraju i za granicą) nad istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości pomnikami poświęconymi ofiarom Zbrodni Ponarskiej,
e)   opieka nad  istniejącymi tablicami pamięci i fundowanie lub pomoc w fundowaniu nowych tablic pamięci,
f)    dążenie do uzyskania zadośćuczynienia rodzinom, które w wyniku dokonanych zbrodni straciły swych najbliższych,
g)   organizowanie pomocy koleżeńskiej, w razie potrzeby członkom stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)   zbieranie dokumentów, wspomnień i wszelkich materiałów, związanych   z miejscem kaźni w Ponarach,
b)   organizowanie prelekcji i imprez propagujących cele Stowarzyszenia,
c)   organizację zbiorowych wyjazdów członków Stowarzyszenia do Ponar w celu uczestnictwa w uroczystościach rocznicowych,
d)   współpraca z resortem Edukacji Narodowej w zakresie wprowadzenia wiedzy o Ponarach do podręczników historii,
e)   współpraca ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi w realizacji celów statutowych  Stowarzyszenia,
f)    współdziałanie z władzami państwowymi RP w ustaleniu dotychczas nieznanych nazwisk i imion Polaków zamordowanych w Ponarach i ich oprawców,
g)   publikowanie materiałów informacyjnych tylko o tematyce zgodnej ze Statutem,
h)   współdziałanie z Kościołem Rzymsko-Katolickim, także z innymi władzami w uczczeniu pamięci Męczenników z Ponar.


Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkowstwa, przyczyn utraty członkowstwa oraz praw i obowiązki członków

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia to:
a)   członkowie honorowi, którymi mogą być osoby fizyczne wybitnie zasłużone
przy realizacji celów Stowarzyszenia, ustanawiani uchwałami Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
b)   członkowie honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze,
c)   członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich,
d)   członek zwyczajny, którym  może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, także Polak mieszkający za granicą i rekomendowany przez dwóch członków Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji członkowskiej, i przyjęciu jego kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały,
e)   członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia i może zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności,
f)    członkowie wspierający, którymi mogą być tylko osoby prawne popierające działalność statutową Stowarzyszenia, deklarując dobrowolną składkę. Zostaną Oni przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały Zarządu,
g)   członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia, nie posiadają jednak praw wyborczych.

§ 10

1.    Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a)    dbania o rozwój Stowarzyszenia,
b)    przestrzegania zapisów  niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek członkowskich, natomiast w przypadku trudnej sytuacji materialnej członka Stowarzyszenia,  Zarząd  na pisemny wniosek członka, może zwolnić go bezterminowo.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)    pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej w Zarządzie Stowarzyszenia,
b)    zgonu Członka Stowarzyszenia,
c)    utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
d)    wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu świadomego i jaskrawego łamania zapisów niniejszego Statutu.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, w tym zasady dokonywania zmian statutu.

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zebranie Członków,
b)    Zarząd,
c)    Komisja Rewizyjna.

§13

1.    Uchwała władz Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
2.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata,
3.    Wybór członków do składu władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 14

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zebranie Zwyczajne i Nadzwyczajne.
a)    sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na trzy lata,
b)    Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dowolnym terminie:
1)    z własnej inicjatywy,
2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)     na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, uprzedzając członków Stowarzyszenia na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania,
c)    w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, w drugim natomiast, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, Walne Zebranie może obradować bez względu na liczbę uczestników,
d)    w  Walnym Zebraniu członków mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni  i Honorowi oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający i zaproszeni goście,
2.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)    ustalanie kierunków i programów działania oraz ocena ich realizowania,
b)    wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i ich odwoływanie,
c)    wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie,
d)    udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e)    ustanawianie członków honorowych na pisemny wniosek Zarządu,
f)    podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do federacji z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
g)    uchwalanie zmian Statutu. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie,   a w drugim terminie – zwykłą większością głosów, h)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 15

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu osób, wybranych przez Walne Zebranie: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.
2.    Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wtedy ustala zakres czynności wszystkich członków Zarządu.
3.    Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie, kolegialnie na odbywanych się okresowo posiedzeniach.
4.    Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a)    zapewnienie pełnej i terminowej realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
b)    współpraca z instytucjami państwowymi i stowarzyszeniami społecznymi  w zakresie potrzebnym do wykonania zadań statutowych,
c)    zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia,
d)    coroczne decyzje o wysokości składki członkowskiej,
e)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków, opracowywanie i składanie na nich sprawozdań z działalności,
f)    prowadzenie aktualnej ewidencji członków,
g)    podejmowanie uchwał w ważnych sprawach bieżących oraz wynikających   ze Statutu,
h)    udział w posiedzeniach Zarządu, zwoływanych przez Prezesa, z których zawsze sporządza się protokół,
i)    opracowywanie, gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 16

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch Członków wybranych przez Walne Zebranie.
2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b)    składanie wniosków dotyczących udzielenia na Walnym Zebraniu Członków absolutorium ustępującemu zarządowi,
c)    występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d)    dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia – zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 17

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze ich dokooptacji, której  dokonują pozostali członkowie.     W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 18

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych Zarząd  udziela pełnomocnictwa dwóm Członkom Zarządu, w tym Prezesowi lub Wiceprezesowi , którzy działają łącznie.

Rozdział VI

Sposób uzyskiwania środków finansowych i ustalania składek członkowskich, oraz sposób rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz  z ofiarności publicznej,
2.    Walne Zebranie Członków, określając wysokość składki, powinno kierować się rzeczywistymi potrzebami finansowymi Stowarzyszenia związanymi z prowadzoną działalnością statutową.
3.    Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd.
4.    Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, wskazującego podmiot, któremu ma zostać przekazany majątek i dokumentacja Stowarzyszenia. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwykłą większością głosów.


Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20

1.    Z chwilą otrzymania decyzji o wpisaniu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego:
a)     Wszyscy Członkowie – założyciele stają się członkami Stowarzyszenia
b)    Wszyscy Członkowie „Rodziny Ponarskiej”, którzy złożyli deklaracje członkowskie przed 15 marca 2002 stają się Członkami Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 15.03.2002 r.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych  niniejszym Statutem  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 (Dz. U.  2001 nr 79, poz. 855).

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !