Wacław Dziewulski

Dnia 29 lipca 2021 roku w Gdańsku odszedł nasz Przyjaciel Wacław Dziewulski.
Pan Wacław Dziewulski urodził się 11 maja 1924 r. w Wilnie. Wychowywał się w atmosferze Uniwersytetu
Stefana Batorego. Jego ojciec Władysław był profesorem astronomii na USB, a w roku akademickim
1924/1925 zajmował stanowisko rektora USB.
Stryj Wacława Dziewulskiego, również o imieniu Wacław, był profesorem fizyki na USB. Przez niemal cały okres międzywojenny rodzina Dziewulskich mieszkała przy ul. Zakretowej w tym budynku uniwersyteckim, gdzie znajdowało się obserwatorium astronomiczne.
W 1938 r. Pan Wacław Dziewulski rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, natomiast
w czasie wojny przez rok uczęszczał do szkoły technicznej na Antokolu (przed wojną była to Państwowa
Szkoła Techniczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Później łączył pracę zarobkową z nauką na tajnych
kompletach i z działalnością konspiracyjną. Był m.in. członkiem Związku Wolnych Polaków, konspiracyjnej
organizacji młodzieżowej powołanej do życia w Wilnie we wrześniu 1939 r.

W 1945 r. część rodziny Dziewulskich ekspatriowała się do Torunia. W tym mieście Pan Wacław zdał
maturę, a jego ojciec zaangażował się w tworzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rok później Pan
Wacław Dziewulski wyjechał do Gdańska i wstąpił na Politechnikę Gdańską. Po ukończeniu studiów
pozostał na Politechnice, pracował jako nauczyciel akademicki aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. Był
autorem wielu publikacji z zakresu mechaniki i przemysłu okrętowego.

Na początku 1989 r. był współzałożycielem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej. W Oddziale Gdańskim utworzono wówczas 14 sekcji tematycznych, a Pan Dziewulski został
wybrany na przewodniczącego sekcji zbierania książek. Do jego zadań należało bezpłatne pozyskiwanie
książek od różnych instytucji, firm i osób prywatnych. Zbierane były głównie podręczniki szkolne,
beletrystyka i katechizmy. Książki wysyłano do rodaków na Litwie, Białorusi, a nawet w Kazachstanie.

Po przejściu na emeryturę Pan Dziewulski współpracował z weteranami Wileńskiego Okręgu Armii
Krajowej, organizował dla licealistów coroczne konkursy wiedzy o Kresach Północno-Wschodnich
Rzeczypospolitej. Laureaci tych konkursów w nagrodę jechali na wycieczkę do Wilna.

Jednak najmocniej Pan Dziewulski zaangażował się w nagłaśnianie Zbrodni Ponarskiej i upamiętnianie jej
ofiar. Temu celowi służyło publikowanie licznych artykułów w prasie polskiej i wileńskiej, a także
kierowanie apeli do władz polskich i litewskich w sprawie przywrócenia pamięci o Polakach zamordowanych w Ponarach. W 1994 r. został jednym z założycieli Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i był aktywnym jej członkiem do końca.

Przemysław Namsołek – Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i TMWiZW

Show Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj poprawną odpowiedź !